Algemene voorwaarden

 

 Artikel 1. Definities 

 1. Rorange gevestigd te Eemnes, dat diensten aanbiedt op het gebied van re-integratie, scholing, coaching en begeleiding.
 2. Opdrachtnemer: Rorange
 3. Opdrachtgever: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met Rorange een overeenkomst is aangegaan.
 4. Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde opdracht tussen Rorange en opdrachtgever krachtens welke Rorange diensten levert aan opdrachtgever.
 5. Kandidaat/deelnemer/ /cliënt: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van Rorange wordt geleverd.
 6. Prijs: het bedrag dat Rorange bij nader te omschrijven eenheid
  aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of
  deze algemene voorwaarden.
 7. Dienstverlening: De in de overeenkomst genoemde diensten waaronder niet
  begrepen diensten door derden t.b.v. een deelnemer/kandidaat/cliënt die reeds gestart zijn voor de datum van opdracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk op per e-mail vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Rorange ter zake de geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Rorange schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon dan opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan derden over te dragen.
 5. Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.
 6. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Rorange schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Offertes 

 1. Alle offertes van Rorange zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel verrichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 2. De kostenopgave inzake het uitvoeren van een opdracht is, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen.
 3. Een uitzondering hierop betreft het in de prijs opgenomen wettelijk vastgesteld collegegeld. In de prijs is opgenomen het collegegeld zoals bekend op het moment van opmaken van de offerte, indien tijdens de opleiding het wettelijk vastgesteld collegegeld  wijzigt is Rorange gemachtigd de extra kosten bij de deelnemer in rekening te brengen.(Hieronder vallen ook de extra verschuldigde collegegelden die ontstaan als de duur van de opleiding verlengd word). De kostenopgave geldt bij verlening van de opdracht binnen drie maanden na offerte datum.
 4. Indien de opdracht wordt verleend drie maanden of later na offerte-datum, behoudt Rorange zich het recht voor de offerte te herzien.
 5. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij Rorange het voorstel van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.
 6. Door ondertekening van een opdracht of overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat alle besproken zaken op het door hem ondertekende document zijn vastgelegd. Indien op grond van mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vóór de ondertekening van het contract reeds met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, wordt verondersteld dat zulks geschiedt overeenkomstig al hetgeen in de onderhavige overeenkomst is bepaald.
 7. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte wordt aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Bevestiging van opdracht door opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk of e-mail.
 2. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur.
 3. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding.
 4. De opdracht kan worden ontbonden indien:
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
 • Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden
 • De aandeelhouders van opdrachtgever besluiten tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
 1. Rorange houdt zich het recht voor om met opgave van redenen een kandidaat/deelnemer/kandidaat/cliënt te weigeren.
 2. Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en Rorange zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.
 3. Indien na afloop van het contract dossiers dienen te worden overgedragen zijn hierop de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

 

Artikel 5. Beschikbaar stellen van informatie en werkruimte 

 1. Door Rorange uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever is gehouden Rorange tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de aanvaarding en uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.
 3. Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat Rorange daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart Rorange voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade. De hierdoor geleden schade voor Rorange zal door de opdrachtgever volledig worden vergoed.

 

Artikel 6. Tarief en wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Artikel 7. Wetswijziging

 1. In geval van wijzigingen van overheidswege die van invloed zijn op de prijzen genoemd in de door Rorange uitgebrachte offerte en de daarin genoemde dienstverlening, zal de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.

 

Artikel 8. Facturen

 1. De facturen van Rorange worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht met vermelding van het Btw nummer. Rorange is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door opdrachtgever aan Rorange in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd naar mate door Rorange ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht, onverminderd het recht van Rorange om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.
 3. Opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Rorange te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niets af aan de betalingsverplichting.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen in lopende opdrachten bij aanvang van een nieuw schooljaar, op basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 120 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd. De dienstverlening kan vanaf het moment van verzuim door opdrachtnemer worden opgeschort.
 3. Indien Rorange bij toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het Calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 10. Annulering of verhindering van deelnemen van deelnemer/kandidaat/cliënt aan de overeenkomst

 1. Bij annulering door opdrachtgever van de opdracht ingeval de opdracht nog niet is aangevangen doch reeds is ingepland en met de deelnemer/kandidaat/cliënt reeds afspraken zijn gemaakt, hetzij mondeling of schriftelijk, m.b.t. de aanvang van de gevraagde dienstverlening, is opdrachtgever maximaal 50% van het offertebedrag aan opdrachtnemer verschuldigd. Indien de reeds gemaakte kosten meer zijn dan 50% van het offertebedrag is de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten verschuldigd aan de opdrachtnemer. Voornoemde geldt eveneens indien de deelnemer/kandidaat/cliënt zelf aangeeft verhinderd te zijn deel te nemen.
 2. Indien de deelnemer/kandidaat/cliënt reeds daadwerkelijk deelneemt aan de gevraagde dienstverlening, zal bij vroegtijdige beëindiging het gehele offertebedrag gefactureerd worden tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Geen kosten zijn verschuldigd indien tijdig opdracht geannuleerd wordt of de deelnemer/kandidaat/cliënt tijdig te kennen geeft niet deel te nemen aan de gevraagde dienstverlening. Tijdig wil zeggen vijf werkdagen voor de datum dat de deelnemer/kandidaat/cliënt is opgeroepen daadwerkelijk aan de gevraagde dienstverlening deel te nemen.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Rorange zijn toe te rekenen. 

 2. Rorange heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rorange met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

 3. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van Rorange opgeschort. 

 4. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rorange niet mogelijk is, langer duurt dan acht weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 


 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever deelnemer/kandidaat/cliënt jegens derden. In het kader van de opdracht zal opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Met betrekking tot de dienstverlening is het privacyreglement van Rorange van toepassing.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst gestelde doelen te bereiken.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het ernstig en toerekenbaar niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de overeenkomst in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de direct geleden schade met een maximum van het reeds gefactureerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade dan wel vervolgschade is uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de tekortkoming door opdrachtnemer voortkomt uit geheel of gedeeltelijke gebrekkige informatie door of namens opdrachtgever verstrekt ongeacht of dit opdrachtgever aan te rekenen is.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als opdrachtgever mondelinge dan wel schriftelijke adviezen gegeven door opdrachtnemer niet, niet naar behoren of niet volledig heeft opgevolgd.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien conclusies, bevindingen of adviezen worden gebruikt voor een ander doel dan deze, in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever, zijn gegeven.
 6. Niet nakoming door opdrachtgever van een van zijn verplichtingen met name ter zake diens betalingsverplichtingen, ontheft Rorange van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever.

Artikel 14. Voorwaarden samenwerkingspartners ROC ‘s

 1. Door de samenwerking tussen Rorange en diverse ROC ‘s zijn onderstaande voorwaarden/reglementen van deze ROC ‘s automatisch van toepassing op de voorwaarden van Rorange . Deze zijn te vinden op de websites van de betreffende ROC’ ‘s.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Tussen opdrachtgever en Rorange is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Geschillenregeling

 1. Ingeval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.
 2. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Rorange is gevestigd.

 

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten ter zake de uitvoering van opdrachten dienen conform het klachtenreglement ingediend te worden.
 2. Bij gebreke van een tijdige indiening van de klacht vervalt iedere aansprakelijkheid van Rorange.
 3. Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 1. Rorange is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Rorange aan te kondigen tijdstip.
 2. Rorange zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.
 3. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen tegenover opdrachtgever in werking zodra de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarin Rorange is gevestigd, zijn gedeponeerd.

 

Artikel 19. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Ter zake opdrachten tot gebruik of reproductie van door de Auteurswet of enig Industrieel Eigendomsrecht beschermd object verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het Auteursrecht of Industrieel Eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Rorange in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als andere uit gebruik of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van door Rorange ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, methoden, systemen, programmatuur etc. blijft te allen tijde bij Rorange berusten.